3. Indiana

skinka, gorgonzolaost, tomater, lök, paprika